บุญผะเหวด อำเภอปรางค์กู่


บุญผะเหวด อำเภอปรางค์กู่
วันที่ …………. มีนาคม 2559
ณ อำเภอปรางค์กู่ ขบวนแห่ไปวัดศรีปรางค์กู่