บรรยากาศการสอบเข้า ม.4 และ ปวช.1

โรงเรียนปรางค์กู่ จัดการสอบเข้าเรียนชั้น ม.4 และ และปวช.1
ปีการศึกษา 2560 
วันที่ 2 เมษายน 2560
ณ อาคาร 2 อาคาร 4 และอาคารโรงฝึกงาน

ท่านผู้อำนวยการยิ่งยง  นันทวณิชชากร ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่
ได้ให้กำลังใจกับนักเรียนที่มาทำการสอบทุกห้อง

คลิกชมบรรยากาศ

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

IDLine :: kruwuttktr