นางสาวมนัสธัญชนก คำเสียง เยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ

นางสาวมนัสธัญชนก คำเสียง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรางค์กู่
ได้รับโล่ และเกียรติบัตร เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านคุณธรรม และจริยธรรม 
ระดับประเทศ

นางสาวมนัสธัญชนก คำเสียง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรางค์กู่
เข้ารับโล่ และเกียรติบัตร  จากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล วันที่ 14 มกราคม 2560

ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านคุณธรรม และจริยธรรม
(เกียรติบัตรจาก นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)