ตารางสอนภาคเรียนที่ 1/2559

ตารางสอนภาคเรียนที่ 1/2559

นางบุญเรือน  คูณทวี รองผู้อำนวยการ นางบุญเรือน  คูณทวี รองผู้อำนวยการ
นายยอดยิ่ง จันทะดวง รองผู้อำนวยการ นายยอดยิ่ง จันทะดวง รองผู้อำนวยการ
นายสถิตย์ รชตธำมรงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นายสถิตย์ รชตธำมรงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสิรินาฎ รชตธำมรงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสิรินาฎ รชตธำมรงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นายประสิทธิ์ นามบุตรดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นายประสิทธิ์ นามบุตรดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางณัฐนภา ต้นงาม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางณัฐนภา ต้นงาม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางศรุตา ชมภูเขา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางศรุตา ชมภูเขา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางศุภัชญา จันทะเขตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางศุภัชญา จันทะเขตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางเบญจมาส  เข็มพงษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางเบญจมาส  เข็มพงษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาวภัทรินันท์  สมบัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสาวภัทรินันท์  สมบัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาวอักษราภัค  หาดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสาวอักษราภัค  หาดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสถาพร ศักดิ์ชัยพานิชกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางสถาพร ศักดิ์ชัยพานิชกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นายวิจิตร ผสมวงศ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นายวิจิตร ผสมวงศ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

IDLine :: kruwuttktr