ดาวโหลด เอกสาร ID PLAN

ดาวโหลด เอกสาร ID PLAN

ID plan ไฟล์ Zip
winzip

ID plan เอกสาร word  Word2007

(รวบรวมโดย นางสาวทองพันธ์  ยงกุล)

ความเป็นมาและความสำคัญ

ID – Plan (Individual Development Plan )  เป็นแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล โดยยึดหลักการประเมินสมรรถนะซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานรู้จุดเด่น จุดด้อยของความสามารถในการปฏิบัติงานของตนเอง และสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความจำเป็น ของหน่วยงานอย่างแท้จริง การจัดทำแผน ID Plan เป็นการวางแผนเพื่อพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน ทำให้บุคลากรภายในโรงเรียนมีแผนพัฒนาตนเอง ทำให้ได้แนวทางสำหรับการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของตนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ บุคลากรในโรงเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองอย่างมีเป้าหมาย ทำให้โรงเรียนสามารถพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรได้อย่างเป็นระบบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาความสามารถหรือประสิทธิภาพของบุคลากรเป็นรายบุคคลภายในโรงเรียน
 2. เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา
 3. เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการเตรียมกำลังคนไว้สำหรับการขยายภารกิจของโรงเรียนในอนาคต
 4. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน

เป้าหมาย

 1.  บุคลากรพัฒนาความสามารถหรือประสิทธิภาพของตนเองเป็นรายบุคคลโดยใช้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ 100 %
 2.  บุคลากรพัฒนาตนเองโดยใช้รูปแบบที่หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ
 3.  พัฒนาและมุ่งประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสำคัญรวมทั้งความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากรภายในโรงเรียน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์ของการประเมินสมรรถนะตนเอง

 1. ตรวจสอบความสามารถของตนเองว่ามีสมรรถนะการปฏิบัติงานแต่ละเรื่องอยู่ในระดับใด
 2. ได้ข้อมูลสำหรับการพัฒนาตนเองให้เป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการ
 3. สามารถจัดทำแผนพัฒนาตนเอง(ID – Plan) และแผนพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ

(Career Path) บนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้

 1. บุคลากรมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง ให้มีพฤติกรรมการทำงานที่พึงประสงค์ เพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ