เอกสารฝ่ายบริหารงานวิชาการ

แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ไปยังหน้าเว็บไซต์กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนปรางค์กู่ คลิก
สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง   
   1) ว.ปก.18 ขอสอบแก้ตัว
   2) ว.ปก.20 ขอมีสิทธิ์สอบ
   3) ว.ปก.21 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ
   4) ว.ปก.22 แบบบันทึกการเรียนซ้ำ
   5) แบบฟอร์ม ลากิจ-ลาป่วย
   6) ใบรับรองเวลาเรียน
   7) คำร้องขอหลักฐานทางการศึกษา
   8) คำร้องขอย้ายนักเรียน
   9) คำร้องขอเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล
  10) คำร้องขอจบหลักสูตร
  11) ขอลาออกจากการเป็นนักเรียน
  12) ขอย้ายห้องเรียน
  13) ขอพักการเรียนชั่วคราว
สำหรับครูผู้สอน
 1) ว.ปก.10 ปะหน้าซองข้อสอบ
  2) ว.ปก.11-12 ปะหน้าข้อสอบ,รายชื่อเข้าสอบ
  3) ว.ปก.17 รายงานผลการเรียน 0 ร มส
  4) ว.ปก.19 แจ้งรายชื่อนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบ 60%, 80%
  5) ว.ปก.22 แบบบันทึกการเรียนซ้ำ
  6) ว.ปก.23 แจ้งผลการเรียนซ้ำ
  7) ว.ปก.25 แจ้งผลการเรียนกรณีพิเศษ
  8) ว.ปก.28 แจ้งรายชื่อนักเรียนหลบคาบเรียน ขาดเรียนนาน
  9) ว.ปก.33 ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
 10) ขออนุญาติให้นักเรียน เรียนพิเศษ/เข้าร่วมกิจกรรม
 11) แบบขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขตารางสอน