จัดนิทรรศการเรียนรู้ตามโครงการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา

จัดนิทรรศการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา

27 มิ.ย.2560………. โรงเรียนปรางค์กู่ ได้เข้าร่วม…จัดนิทรรศการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่อาเซียน …. โดยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด