จัดทำหน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหน่วยการเรียนรู้
และแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 6 ตุลาคม 2559
ณ ห้องประชุมปรางค์ชมพู โรงเรียนปรางค์กู่ สพม.28

« ของ 2 »