งานเกษียณอายุราชการ คุณครูประสิทธิ์ คุณครูนิรันดร์ และคุณลุงวิไล

วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ มุทิตาคารวะ กษิณานุสรณ์
30 กันยายน 2565
คุณครูประสิทธิ์ นามบุตรดี
คุณครูนิรันทร์ สุภาทิพย์
นายวิไล แหวนวงษ์