งานชุมนุมลูกเสือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งานชุมนุมลูกเสือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งานชุมนุมลูกเสือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7-11 มกราคม 2560
ณ ค่ายลูกเสือหนองญาติ 
 จ.นครพนม
———————–

          ด้วยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ มอบหมายให้สำนักงานลูกเสือจังหวัดนครพนม โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต22 เป็นผู้แทนในการดำเนินการจัดงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวโรกาสฉลองพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม 2560   ณ ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ค่ายลูกเสือหนองญาติ) อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา  และเพื่อให้ลูกเสือได้มาอยู่ค่ายพักแรม ประกอบกิจกรรมร่วมกัน อันนำมาซึ่งความรักความสามัคคี เสริมสร้างความมีระเบียบวินัย ความมีคุณธรรมจริยธรรม  เพิ่มพูนทักษะพัฒนาสติ

ปัญญาและความรู้ เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข  โดยมีเป้าหมายคือ  เยาวชนลูกเสือในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งสิ้น 4,000 คน  โดยมีพิธีการกำหนดจัดงาน  ดังนี้

  1.  พิธีเปิดงานชุมนุมฯ  ในวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2560  เวลา 09.00 น.   ได้เรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานพิธี    
  2.  พิธีถวายพระพรชัยมงคงแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น.

      3.  พิธีปิดงานชุมนุมฯ ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2560  เวลา 09.00 น.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พล.ต.อ.อดุลย์  แสงสิงแก้ว) ให้เกียรติเป็นประธานพิธี ปิดงานฯ

 ***************************************

« ของ 2 »