ค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม นักเรียนห้องเรียนพิเศษ (วคทส.)

          วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ-ยโสธร) เป็นประธานเปิดค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม นักเรียนห้องเรียนพิเศษ (วคทส.) ณ ห้องจินตนาการ โรงเรียนปรางค์กู่