ค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 14-16 ธันวาคม 2563 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.3 และ ม.6 ได้เข้าค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี