ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด Part2 9-10 ก.พ.2561

โรงเรียนปรางค์กู่ จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด 
ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 9-10  กุมภาพันธ์  2561
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนปรางค์กู่