ค่ายดาราศาสตร์และอารยธรรมชาวกูย

ค่ายดาราศาสตร์และอารยธรรมชาวกูย
วันที่ 14-15 ธันวาคม 2561
ณ โรงเรียนปรางค์กู่ – ปราสาทปรางค์กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

โดยมีครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และครูที่สนใจ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

#ดูวีดีโอการออกอากาศ

ดูรูปทั้งหมด