คำสั่งเวร เดือน กรกฎาคม 2561

คำสั่งโรงเรียนปรางค์กู่
ที่     237 
/ 2561

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู นักการภารโรงและยาม อยู่เวรรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ดาวโหลด หน้าที่ 1

ดาวโหลด หน้าที่ 2

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

IDLine :: kruwuttktr