คำสั่งเวร ที่ 313/2561 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

คำสั่งโรงเรียนปรางค์กู่
ที่  313 
/ 2561

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู นักการภารโรงและยาม อยู่เวรรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลด .PDF