คำสั่งเวรฯ ที่ 363/2561 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

คำสั่งโรงเรียนปรางค์กู่
ที่  363 
/ 2561

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู นักการภารโรงและยาม อยู่เวรรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลด .PDF