คำสั่งเวรฯ ที่ 029/2562 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

คำสั่งโรงเรียนปรางค์กู่
ที่  029/2562

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู นักการภารโรงและยาม อยู่เวรรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลด .PDF