คำสั่งหน้าที่เวรประจำวัน 1/2560


คำสั่งโรงเรียนปรางค์กู่
ที่   116 / 2559
เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ปีการศึกษา 2560


ดาวโหลดไฟล์คำสั่ง