คำสั่งรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560


คำสั่งโรงเรียนปรางค์กู่
ที่  11 / 2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2560

ดาวโหลดคำสั่ง

ดาวโหลดตารางการรับนักเรียน

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

IDLine :: kruwuttktr