คำสั่งที่ 373/2560 แต่งตั้งเวรฯ เดือน ม.ค.2561

คำสั่งที่ 373/2560 แต่งตั้งเวรฯ เดือน ม.ค.2561

คำสั่งโรงเรียนปรางค์กู่
ที่  373 
/ 2560

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู นักการภารโรงและยาม อยู่เวรรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ดาวโหลด