คำสั่งที่ 349/2560 แต่งตั้งเวรฯ เดือน ธ.ค.2560

คำสั่งโรงเรียนปรางค์กู่
ที่  321 
/ 2560

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู นักการภารโรงและยาม อยู่เวรรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ดาวโหลด