คำสั่งที่ 321/2560 แต่งตั้งเวรฯ เดือน พ.ย.2560

คำสั่งโรงเรียนปรางค์กู่
ที่  321 
/ 2560

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู นักการภารโรงและยาม อยู่เวรรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ดาวโหลดหน้าที่ 1

ดาวโหลดหน้าที่ 2