คำสั่งที่ 124/2559 แต่งตั้งครูเวรประจำวัน เดือน พฤษภาคม 2559


คำสั่งที่ 124/2559 แต่งตั้งครูเวรประจำวัน เดือน พฤษภาคม 2559

 

krut1
คำสั่งโรงเรียนปรางค์กู่
ที่ ๑๒๔ / ๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู นักการภารโรงและยาม อยู่เวรรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
………………………………………………

คำสั่งเวร-เดือนพฤษภาคม-59
pdf