คำสั่งที่ 126/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนใหม่

คำสั่งที่ 126/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนใหม่

krut1
คำสั่งโรงเรียนปรางค์กู่
ที่ ๑๒๖ / ๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
………………………………………………

คำสั่งค่ายอบรมคุณธรรมนักเรียนใหม่2559
pdf