คำสั่งที่ 125/ 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559


คำสั่งที่ 125/ 2559 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา  2559

krut1
คำสั่งโรงเรียนปรางค์กู่
ที่ 125/2559
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
ประจำปีการศึกษา  2559
———————-
คำสั่งปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2559
pdf