คำสั่งที่ 180/2560 แต่งตั้งเวรฯ เดือน ก.ค.2560

คำสั่งโรงเรียนปรางค์กู่
ที่  180 
/ 2560

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู นักการภารโรงและยาม อยู่เวรรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
(เพิ่มเติม)

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ดาวโหลด