คำสั่งที่ 157/2559 แต่งตั้งอเวรรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา

krut1
คำสั่งโรงเรียนปรางค์กู่
ที่ ๑๕๗
/ ๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู นักการภารโรงและยาม อยู่เวรรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙


คำสั่งเวร เดือน มิถุนายน 2559
pdf