คำสั่งที่ 150/2561 แต่งตั้งเวรประจำวัน ปีการศึกษา 2561

คำสั่งที่ 150/2561 แต่งตั้งเวรประจำวัน ปีการศึกษา 2561

คำสั่งโรงเรียนปรางค์กู่
ที่  150 
/ 2561

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลกรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน
ปีการศึกษา 2561

คลิกเพื่อดาวน์โหลด