คำสั่งที่ 111/2560 แต่งตั้งเวรฯ เดือน พ.ค.2560


คำสั่งโรงเรียนปรางค์กู่
ที่  ๑๑๑
/ ๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู นักการภารโรงและยาม อยู่เวรรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
(เพิ่มเติม)

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ดาวโหลด