เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีกศ.2560

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2560
วันที่  15 กุมภาพันธ์  2560
ณ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย 
จัดโดย ฝ่ายส่งเสริมกิจการนักเรียน