คณะครูและนักเรียนโรงเรียนปรางค์กู่ เข้ารับโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนปรางค์กู่ เข้ารับโล่รางวัลพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
🥇รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานคุณธรรม อัตลักษณ์วิถีพุทธระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
🥇รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมต้นประกวดโครงงานคุณธรรมอัตลักษณ์วิถีพุทธ