ทำเนียบผู้บริหาร 2565

ทำเนียบผู้บริหาร 2565

ว่าที่ร.ต.ดร.ศุภชัย จันครา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสมหมาย เวียงสิมา

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 

นายอภิวัฒน์ วงค์ภักดี

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายณัฐพร ทองพูน

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานนโยบายและแผนฯ

นางศิริลักษณ์ พงษ์สุระ

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ