ทำเนียบผู้บริหาร 2564

Spread the love

ทำเนียบผู้บริหาร 2564

นายจิตตนาถ สิงห์โต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสมหมาย เวียงสิมา

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 

นายอภิวัฒน์ วงค์ภักดี

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายณัฐพร ทองพูน

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานนโยบายและแผนฯ

นางศิริลักษณ์ พงษ์สุระ

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ