ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2565

ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
จำนวนบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
สรุปจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตำแหน่ง