ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

              ตาราง แสดงจำนวนนักเรียนจำแนกตามเพศ และระดับชั้นที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2561

ระดับชั้น เพศ รวม จำนวนห้องเรียน
ชาย หญิง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 168 179 347 10
มัธยมศึกษาปีที่ 2 162 177 339 10
มัธยมศึกษาปีที่ 3 194 178 372 11
รวม ม.ต้น 524 534 1,058 31
 มัธยมศึกษาปีที่ 4 117 173 290 10
 มัธยมศึกษาปีที่ 5 93 166 259 10
 มัธยมศึกษาปีที่ 6 128 211 339 11
รวม ม.ปลาย 338 550 888 31
ปวช.1 44 8 52 2
ปวช.2 43 6 49 3
ปวช.3 41 13 54 3
รวม ปวช. 128 27 155 8
รวมทั้งสิ้น 990 1,111 2,101 70

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561