ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560

              ตาราง แสดงจำนวนนักเรียนจำแนกตามเพศ และระดับชั้นที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2560

ระดับชั้น เพศ รวม จำนวนห้องเรียน
ชาย หญิง
มัธยมศึกษาปีที่ 1  162 179 341 9
มัธยมศึกษาปีที่ 2 120 150 270 8
มัธยมศึกษาปีที่ 3 220 186 406 9
รวม ม.ต้น 502  515  1,017 26
 มัธยมศึกษาปีที่ 4 92 160 252 9
 มัธยมศึกษาปีที่ 5 89 186 275 8
 มัธยมศึกษาปีที่ 6 115 206 321 8
รวม ม.ปลาย 296  552  848 25
ปวช.1 42 6 48 2
ปวช.2 41 13 54 2
ปวช.3 43 32 75 2
รวม ปวช. 126  51  177 6
รวมทั้งสิ้น 924  1,118  2,042 57

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560