ข่าวสารประกวดราคา E-Bidding โรงอาหาร 500 ที่นั่ง

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูป gif new ข่าวสารประกวดราคา E-Bidding โรงอาหาร 500 ที่นั่ง ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูป gif new
งบประมาณ ปี พ.ศ.2561
———————-

               ด้วยโรงเรียนปรางค์กู่ จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 500 ที่นั่ง ตามที่ได้รับเงินจัดสรร จากเงินงบประมาณ ปี2561 จึงได้ดำเนินการประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 500 ที่นั่ง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการประกวดราคา ในครั้งนี้ ได้ที่เว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2560
               กำหนดวันยื่นเสนอราคา ในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ขอให้ผู้ยื่นข้อเสนอได้ศึกษาวิธีการแนบเอกสาร และการเสนอราคา ก่อนวันเสนอราคาอย่างละเอียด
               สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 045 697 088 หรือที่ E-mail : [email protected]
ได้จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2560 หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมดดยดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ในหมวดนี้
** ขอให้ผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย ศึกษาร่างขอบเขตของงาน ในหัวข้อที่ 4 และเอกสารเพิ่มเติมสำคัญ อย่างละเอียด ก่อนการยื่นเสนอราคา เพราะเงื่อนไขต่างๆ จะมีผลผูกพันสืบเนื่องในการทำสัญญาจ้าง

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมโดยดาวโหลดเอกสารต่างๆ ในหมวดนี้

       1. ปฎิทินการประกวดราคา  ดาวโหลด
       2. ประกาศประกวดราคาจ้าง  ดาวโหลด
       3. รายงานผลการเผยแพร่เอกสารเพื่อคำวิจารณ์  ดาวโหลด
       4. เอกสารประกวดราคาจ้าง  ดาวโหลด


  1. ปฏิทินดำเนินการประกวดราคา ช่วงที่ 1   ดาวโหลด
  2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง   ดาวโหลด
  3. แบบแปลนโรงอาหาร 500 ที่นั่ง   ดาวโหลด
  4. ร่างขอบเขตของงาน   ดาวโหลด
  5. เอกสารสำคัญเพิ่มเติม   ดาวโหลด
  6. BOQ  ดาวโหลด BOQ
  7. ฉบับร่างประกาศ เพื่อขอคำวิจารณ์  ดาวโหลด
  8. เอกสารประกวดราคาฉบับร่าง เพื่อขอคำวิจารณ์  ดาวโหลด