ขอเชิญร่วมงาน “มุทิตาคารวะ กษิณานุสรณ์”

ขอเชิญร่วมงาน “มุทิตาคารวะ กษิณานุสรณ์”
โรงเรียนปรางค์กู่ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สมาคมผู้ปกครอง – ครู โรงเรียนปรางค์กู่
ขอเชิญร่วมงาน
“มุทิตาคารวะ กษิณานุสรณ์”

นายณรงค์  ศรชัย  รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นายสถิตย์  รชตธำมรงค์  ครูชำนาญการพิเศษ

วันที่  29  กันยายน  พ.ศ. 2559 เวลา 08.00-12.00 น.
วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2559 เวลา 17.00 น.

ณ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย โรงเรียนปรางค์กู่ 

รูปแบบการแต่งกายของงาน “มนต์รักลูกทุ่ง”

ดาวโหลดกำหนดการ ——>  มุทิตาจิต
Word2007

Pป้ายงานเกษียณ 59 750x420 ตัวการ์ด

กำหนดการงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ

นายณรงค์  ศรไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ และนายสถิตย์  รชตธำมรงค์ ครูโรงเรียนปรางค์กู่

วันที่  29  กันยายน  พ.ศ. 2559

ณ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทยโรงเรียนปรางค์กู่  อำเภอปรางค์กุ่  จังหวัดศรีสะเกษ

**************************************

            08.00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง

08.30 น. คณะครูและนักเรียนพร้อมกันที่หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย

09.00 น. พิธีบายศรีสู่ขวัญ

10.00 น. การแสดงวงโปงลางโรงเรียนปรางค์กู่ 3 ชุด คือ รำบายศรีสู่ขวัญ ลำเพลิน และเต้ยลา

สลับด้วยการมอบของที่ระลึกจากตัวแทนนักเรียนระดับชั้นละ 1 ชิ้น คือ ม.1-6 และปวช.

10.30 น. พิธีการขอขมาจากศิษย์

11.00 น. ตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกล่าวมุฑิตาจิต

ตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกล่าวมุฑิตาจิต

ตัวแทนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรกล่าวมุฑิตาจิต

ตัวแทนศิษย์เก่ากล่าวมุทิตาจิต

11.30 น. กล่าวแสดงความรู้สึกและอำลา

 1. นายณรงค์ ศรไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่
 2. นายสถิตย์ รชตธำมรงค์ ครูโรงเรียนปรางค์กู่

หมายเหตุ

 1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาใส่ชุดผ้าไทยสวยงาม/นักเรียนแต่งชุดนักเรียน

กำหนดการงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ
นายณรงค์  ศรไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ และนายสถิตย์  รชตธำมรงค์ ครูโรงเรียนปรางค์กู่
วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2559
ณ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทยโรงเรียนปรางค์กู่  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ

**************************************

            16.00 น.             ครูและบุคลากรโรงเรียนปรางค์กู่ทุกท่านพร้อมกันที่หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย

ดนตรีบรรเลงเพลงเบาๆ

17.00 น.             ชมวิดิทัศน์ประวัติและผลงานการรับราชการของ

 1. นายณรงค์ ศรไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่
 2. นายสถิตย์ รชตธำมรงค์ ครูโรงเรียนปรางค์กู่

18.00 น.             การแสดงรำอวยพร โดยนางพเยีย  ห้วยจันทร์และคณะ ชื่อชุด “รำอวยพรอ่อนหวาน”

18.30 น.             พิธีการเชิญ นายณรงค์  ศรไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่

และนายสถิตย์  รชตธำมรงค์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนปรางค์กู่ ขึ้นบนเวที

พิธีการมอบของที่ระลึกและกล่าวมุทิตาจิต โดย

 1. นายอำเภอปรางค์กู่ หรือ ผู้แทน
 2. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 หรือ ผู้แทน
 3. ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(นายสมบัติ  กอกหวาน)
 4. นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปรางค์กู่(นายชวาลย์  ทองสังข์)
 5. อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ 1 ท่าน
 6. ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่(นายพงษ์อนันต์  ธรรมศิริ)

กล่าวแสดงความรู้สึกและอำลา

 1. นายณรงค์ ศรไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่
 2. นายสถิตย์ รชตธำมรงค์ ครูโรงเรียนปรางค์กู่

20.30 น. สนุกสนานเฮฮากับรำวงย้อนยุคโดยทีมงานครูธนาเสถียร วันดี และครูโชคชัย บุญเสนอ

หมายเหตุ

 1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่งชุดสไตล์มนต์รักลูกทุ่ง

กำหนดการงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ
นายณรงค์  ศรไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ และนายสถิตย์  รชตธำมรงค์ ครูโรงเรียนปรางค์กู่
วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2559
ณ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทยโรงเรียนปรางค์กู่  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ

**************************************

            16.00 น.             แขกผู้มีเกียรรติ ครูและบุคลากรโรงเรียนปรางค์กู่ทุกท่านพร้อมกันที่หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย

17.00 น.             ชมวิดิทัศน์ประวัติและผลงานการรับราชการของ

นายณรงค์  ศรไชย รองผู้อำนวยการ ,นายสถิตย์  รชตธำมรงค์ ครูโรงเรียนปรางค์กู่

18.00 น.             การแสดงรำอวยพร โดยนางพเยีย  ห้วยจันทร์และคณะ ชื่อชุด “รำอวยพรอ่อนหวาน”

18.30 น.             พิธีการเชิญ นายณรงค์  ศรไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่

และนายสถิตย์  รชตธำมรงค์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนปรางค์กู่ ขึ้นบนเวที

พิธีการมอบของที่ระลึกและกล่าวมุทิตาจิต

ผู้เกษียณกล่าวแสดงความรู้สึกและอำลา

20.30 น.    สนุกสนานเฮฮากับรำวงย้อนยุคโดยทีมงานครูธนาเสถียร วันดี และครูโชคชัย บุญเสนอ

หมายเหตุ
1.  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
2.  การแต่งกายสไตล์มนต์รักลูกทุ่ง

 

 

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

IDLine :: kruwuttktr