ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ

ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ
นายศริพร  อักษร
บุคลากรโรงเรียนปรางค์กู่
วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560
เวลา 10.00 น. พิธีบายศรีสู่ขวัญ
เวลา 19.00 น. ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารเย็น
ณ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย โรงเรียนปรางค์กู่