ขอเชิญร่วมกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน

ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน 
วันที่ 12 – 13 สิงหาคม 2560
ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ส่งใบสมัครภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560
จัดโดย ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนปรางค์กู่ สพม.28

ดาวโหลดเอกสารหนังสือเชิญ

ดาวโหลดใบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม

ดาวโหลดตารางกิจกรรม