กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563

          โรงเรียนปรางค์กู่ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 และ 16 กรกฎาคม 2563 โดยมีการแบ่งตามกลุ่มสัปดาห์ที่นักเรียนมาเรียน ตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมไหว้ครู เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของครู และแสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้กับนักเรียน

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด