กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ปีการศึกษา 2565

ณ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย โรงเรียนปรางค์กู่