กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2559
แข่งขันกิจกรรม วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
ณ โรงเรียนปรางค์กู่
——————————————

การรับสมัคร  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 24 กุมภาพันธ์ 2560
รายละเอียดการสมัคร และหลักเกณฑ์การแข่งขันสามารถดาวโหลดได้ที่
https://www.prangku.ac.th  โทร 045-697-088

ส่งใบสมัคร
– ด้วยตนเองที่ฝ่ายวิชาการโรงเรียนปรางค์กู่
– ทางไปรษณีย์
– อีเมล์
[email protected] หรือ โทร 095-1944-999 (ผู้ดูแลระบบ)

ดาวโหลดเอกสาร

หนังสือเชิญ  ดาวโหลดเอกสาร   
ประกาศ การจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ    ดาวโหลดเอกสาร  

กิจกรรม รายละเอียดแข่งขัน  ดาวโหลดใบสมัคร  ดาวโหลดใบสมัคร 
1. ภาษาไทย ดาวโหลดเอกสาร ดาวโหลดเอกสาร ดาวโหลดเอกสาร
2. วิทยาศาสตร์ ดาวโหลดเอกสาร ดาวโหลดเอกสาร ดาวโหลดเอกสาร
3. คณิตศาสตร์ ดาวโหลดเอกสาร ดาวโหลดเอกสาร ดาวโหลดเอกสาร
4. ศิลปะ ดาวโหลดเอกสาร ดาวโหลดเอกสาร ดาวโหลดเอกสาร
5. คอมพิวเตอร์ ดาวโหลดเอกสาร ดาวโหลดเอกสาร ดาวโหลดเอกสาร
6. ภาษาอังกฤษ ดาวโหลด ดาวโหลด ดาวโหลด
7. ภาษาจีน ดาวโหลดเอกสาร ดาวโหลดเอกสาร ดาวโหลดเอกสาร
8. หนังสือเล่มเล็ก ดาวโหลดเอกสาร ดาวโหลดเอกสาร ดาวโหลดเอกสาร

 

 1. กิจกรรมการแข่งขัน

1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 1. อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ      ระดับชั้น ป.1-3
 2. อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ      ระดับชั้น ป.4-6
 3. เรียงความและคัดลายมือ        ระดับชั้น ป. 1-3
 4. เรียงความและคัดลายมือ        ระดับชั้น ป. 4-6
 5. ท่องอาขยานทำนองเสนาะ      ระดับชั้น ป. 1-3
 6. ท่องอาขยานทำนองเสนาะ      ระดับชั้น ป. 4-6

1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์    ระดับ ป. 1-3
 2. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์    ระดับ ป. 4-6
 3. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์     ระดับ ม. 1-3
 4. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม. 4-6
 5. การแข่งขันคิดเลขเร็ว     ระดับ ป. 1-3
 6. การแข่งขันคิดเลขเร็ว     ระดับ ป. 4-6
 7. การแข่งขันคิดเลขเร็ว     ระดับ ม. 1-3
 8. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม. 4-6

1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 1. การแข่งขันอัจฉริยภาพ      ระดับ ป. 1-3
 2. การแข่งขันอัจฉริยภาพ      ระดับ ป. 4-6
 3. การแข่งขันอัจฉริยภาพ      ระดับ ม. 1-3

1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 1. ภาษาอังกฤษ

– ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ      ระดับประถมศึกษา
– ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ      ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
– เขียนตามคำบอกภาษาอังกฤษ (Spelling Bee)     ระดับประถมศึกษา
– เขียนตามคำบอกภาษาอังกฤษ (Spelling Bee)     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 1. ภาษาญี่ปุ่น

– การแข่งขันวาดภาพระบายสีการ์ตูนญี่ปุ่น ระดับประถมศึกษา

 1. ภาษาจีน

– คัดลายมืออักษรจีน      ระดับประถมศึกษา
– คัดลายมืออักษรจีน      ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
– คัดลายมืออักษรจีน      ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 1. กิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง
 2. กิจกรรมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติภูมิปัญญาท้องถิ่น
  – ดอกไม้จากรังไหม
  – ทำผ้าเช็ดหน้า
  – กิจกรรมไข่ปริศนา

1.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 1. การประกวดวาดภาพระบายสี   ระดับประถมศึกษา
 2. การประกวดวาดภาพระบายสี   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 3. การประกวดวาดภาพระบายสีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 1. กิจกรรมแสดงผลงานด้านกีฬา

– กีฬาฟุตบอล ชาย-หญิง
– กีฬากรีฑา
– กีฬามวยไทย

 1. กิจกรรมเกมส์กีฬานันทนาการ

– ยิงประตูเล็ก
– โยนบาสลงห่วง
– อันเดอร์บอล
– ตะกร้อลอดห่วง

 

1.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 1. การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ระดับชั้น ป.1-3
 2. การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  ระดับชั้น ม.1-3
 3. การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ป.4-6
 4. การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม. 1-3

  กิจกรรมตัดผม ชาย – หญิง ฟรี