กิจกรรมวันมาฆบูชา

กิจกรรมวันมาฆบูชา
โรงเรียนปรางค์กู่ ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา
โดย คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนปรางค์กู่ เข้าร่วมกิจกรรม
โดยแยกออกเป็น 3 สาย คือ
ณ วันศรีปรางค์กู่ วัดระกา และวัดบ้านพิมาย
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560