กิจกรรมการอบรมนักเรียนโครงการ Free Being Me โดยสมาคมผู้บำเพ็ญประโชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

กิจกรรมการอบรมนักเรียนโครงการ Free Being Me
โดยสมาคมผู้บำเพ็ญประโชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
26 กรกฎาคม 2565
ณ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย โรงเรียนปรางค์กู่