การเตรียมสถานที่ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2560

การเตรียมสถานที่ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2560
ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนปรางค์กู่ ได้เตรียมสถานที่ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เพื่อให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
นำทีม โดย นายบุญถึง  ต้นงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
โดยมีการ

                    – ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน และบริเวณโรงเรียน
                    – การดำเนินการสร้างอาคารเรียนศิลปะ
                    – การดำเนินการสร้างโดม
– การทำความสะอาดโรงอาหาร และบริเวณโรงเรียน

คลิกดูรูปภาพทั้งหมด

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

IDLine :: kruwuttktr