การอบรมคุณธรรมจริยธรรม

การอบรมคุณธรรมจริยธรรม
วันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน  2560
ณ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย โรงเรียนปรางค์กู่

โรงเรียนปรางค์กู่จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.1-6 และ ปวช.1-3
โดยวิทยากรเป็นพระธรรมทูตสัญจร นักเรียนได้รับความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
และความสนุกสนานเป็นอย่างมาก

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด