การอบรมการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Thai Digital School Online

การอบรมการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Thaidigitalschool.Online

          วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2563 โรงเรียนปรางค์กู่ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Thaidigitalschool.online โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงพัฒนาสื่อเทคโนโลยีให้สนองต่อความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาทักษะการใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาในกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้มีคุณภาพมากขึ้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ในการเข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร นายวิวิศน์ ธนะจิตต์สิน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ โดยมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 132 คน

คลิ๊กเพื่อดูรูปทั้งหมด