การศึกษาดูงาน OBEC QA

การศึกษาดูงาน OBEC QA 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์  2560
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยวิทยาลัย
นำทีมโดย นายยิ่งยง  นันทวณิชชากร ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่
นำทีมคณะครู และบุคลากรหลัก เข้าศึกษาดูงาน การดำเนินงาน OBEC QA