การประเมินโรงเรียนมัธยมศึกษา 2/2559

โรงเรียนปรางค์กู่ รับการประเมินโรงเรียนมัธยศึกษา 2/2559
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
กลยุทธ์ จุดเน้น มาตรการ เป้าหมาย และตัวชี้วัด
การบริหารจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
การปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ณ โรงเรียนปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

« ของ 3 »

 

นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

IDLine :: kruwuttktr